ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร

ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร นักวางแผนการเงิน CFP เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 24 และ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 01-34-1104 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โครงกำรเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การส่งเสริมสุขภำพจิตวัยเรียน วันที่ 30 ตุลาคม 2562
โครงกำรเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การส่งเสริมสุขภำพจิตวัยเรียน วันที่ 30 ตุลาคม 2562

โครงกำรเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การส่งเสริมสุขภำพจิตวัยเรียน วันที่ 30 ตุลาคม 2562

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะมีการจัดโครงกำรเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การส่งเสริมสุขภำพจิตวัยเรียน วันที่ 30 ตุลาคม 2562
ณ สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 8 ห้อง 8110 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยได้รับเกียติจาก รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ และผศ.ดร.สาธร ใจตรง มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

มศว รับใช้สังคมเพื่อการพัฒนาชุมชมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน รางวัลระดับประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
มศว รับใช้สังคมเพื่อการพัฒนาชุมชมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  รางวัลระดับประเทศ  ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

มศว รับใช้สังคมเพื่อการพัฒนาชุมชมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน รางวัลระดับประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จุฑาธิปต์  จันทร์เอียด  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ร่วมกับนิสิต  และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน   จนได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 (Thailand Tourism Awards 2019) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ในระดับดีเด่น 

ขอแสดงความยินดีกับทีม Tomato ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์”
ขอแสดงความยินดีกับทีม Tomato ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์”

ขอแสดงความยินดีกับทีม Tomato ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์”

ขอแสดงความยินดีกับนายธัญกร จารุตามระ นางสาวธันยพร สงวนหล่อสิทธิ์ และนางสาวชาลิสา พงศ์ชัยไพบูลย์ นิสิตสาขาท่องเที่ยว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote ในนามทีม Tomato จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์” 

ทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีเขียว🌿 ของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ🌱 “ECE Green Ambassador 2019”
ทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีเขียว🌿 ของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ🌱  “ECE Green Ambassador 2019”

ทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีเขียว🌿 ของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ🌱 “ECE Green Ambassador 2019”

ทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีเขียว🌿 ของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ🌱  “ECE Green Ambassador 2019”

มาร์ค - นายอดิศักดิ์ สุวรรณศรี

RSS
First34568101112

ข่าวกิจกรรม

โครงการไหว้ครู ระลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการไหว้ครู ระลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการไหว้ครู ระลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการจัด “โครงการไหว้ครู ระลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 2) อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิตสานสัมพันธ์รับใช้สังคม ครั้งที่ 4
โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิตสานสัมพันธ์รับใช้สังคม ครั้งที่ 4

โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิตสานสัมพันธ์รับใช้สังคม ครั้งที่ 4

โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิตสานสัมพันธ์รับใช้สังคม ครั้งที่ 4

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการจัดโครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิตสานสัมพันธ์รับใช้สังคม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนวัดบางปลา ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต มศว สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ และการเป็นพลเมืองดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะ และมหาวิทยาลัย

โครงการ ECE GAMES ครั้งที่ 6
โครงการ ECE GAMES ครั้งที่ 6

โครงการ ECE GAMES ครั้งที่ 6

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่ววมกับสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการจัดโครงการ ECE GAMES ครั้งที่ 6 ขึ้น ในวันที่ 21, 28-29 ตุลาคม และ1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา คณะพลศึกษา และสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต : การส่งเสริมอาชีพและสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต : การส่งเสริมอาชีพและสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต : การส่งเสริมอาชีพและสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต : การส่งเสริมอาชีพและสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 01-34-901 ชั้น 9 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการเข้าร่วมงานสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
โครงการเข้าร่วมงานสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

โครงการเข้าร่วมงานสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เเละสโมสรนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้จัด โครงการเข้าร่วมงานสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-23.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

RSS
1345678910Last

ทุนการศึกษา

ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ 2562

ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ 2562

RSS