ปีการศึกษา 2560

 

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

 

ลำดับที่

ชื่อโครงงานวิจัย

ที่ปรึกษา

1

ลักษณะรถโดยสารระหว่างประเทศที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย (Desired Traits of International Bus to Thai Tourists)

อาจารย์ ดร.คมสิทธิ์ 

2

การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเสริมสิริมงคลของพุทธสถานจีนในเขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ และ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 อาจารย์ ฐิติมา

3

ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อาจารย์ดร.กฤติกา

4

การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวก่อนและหลังการประชุมของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในกรุงเทพมหานคร

อาจารย์ ดร.อังสุมาลิน

5

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลในกรุงเทพมหานคร

อาจารย์ ดร.จุฑาธิปต์

6

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีสปอร์ตในกรุงเทพมหานคร

อาจารย์ ดร.กิ่งกนก

7

การศึกษาการเลือกใช้วิธีการเดินทางโดยระบบขนส่งภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย

อาจารย์ ชัยวัชร

8

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประเภทวิ่ง  กรณีศึกษา : งานวิ่งมาราธอนบางแสน 42 จังหวัดชลบุรี

อาจารย์ อัญชัญ

 

 

 

ปีการศึกษา 2560

 

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

ที่ปรึกษา

ลำดับที่

ชื่อโครงงานวิจัย

 

1

การใช้พืชคลุมดินในการบ่งชี้การปนเปื้อนโลหะหนักในนาข้าวอินทรีย์  ต.หนองแสง  อ.ปากพลี จ.นครนายก

ผศ.ดรกัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์

2

พื้นฐานชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและประโยชน์จากสารสกัดของเพรียงหัวหอมจากทะเลฝั่งอันดามัน

รศ.ดร.อรินทม์ งามนิยม

3

การศึกษาความเป็นไปได้ในการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ปลูกพืชซ้ำซากเขตที่สูงประเทศไทย

ผศ.ดร.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล

4

การแตกตัวด้วยตัวเร่งของน้ำมันพืชใช้แล้วไปเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนแคลไซน์โดโลไมต์

ผศ.ดร.วิชชากร จารุศิริ

5

การบำบัดทองแดงและตะกั่วในน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์โดยเทคนิคการตรึงเซลล์

ผศ.ดร.ทายาท ศรียาภัย

6

การสำรวจยีนควบคุมการดื้อต่อยาปฏิชีวนะบริเวณบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งด้วยเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ เชิงปริมาณ

ผศ.ดร.ทายาท ศรียาภัย

7

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง

ดร. ณภัทร โพธิ์วัน

8

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปรับปรุงดินเปรี้ยวด้วยถ่านชีวภาพ

ดร.ศุภิกา วานิชชัง

9

ผลกระทบของถ่านชีวภาพต่อการปล่อยไนตรัสออกไซด์ในดินกรด

ดร.ศุภิกา วานิชชัง

10

ปัจจัยการควบคุมการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจผิวดิน ในป่าเต็งรังทุติยภูมิ จังหวัดราชบุรี

ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ

11

อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นในดินต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้การใช้ถ่านชีวภาพในสวนยางพารา

ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ

12

การประเมินการสะสมและอัตราการย่อยสลายชีวมวล ในป่าเต็งรังทุติยภูมิ จังหวัดราชบุรี

ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ

13

การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชุมชนในตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ดร.วิรงรอง ดวงใจ

14

การสำรวจ ออกแบบ และการสื่อความหมายเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าดอนป่าเป้า ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ดร.พนม สุทธศักดิ์โสภณ

15

การศึกษาสารสกัดจากพืชวงศ์แวววิไล (Linderniaceae) 14 ชนิด และการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค

ดร.พนม สุทธศักดิ์โสภณ

16

การแตกตัวด้วยตัวเร่งของน้ำมันเครื่องใช้แล้วไปเป็นเชื้อเพลิงเหลวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีที่ใช้งานแล้ว

ผศ.ดร.วิชชากร จารุศิริ