คำถามที่พบบ่อย (  Q&A )                                                   

1. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีกี่หลักสูตร??

--- คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในระดับปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา

ระดับบัณฑิตศึกษา มี 2 หลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ัอมและการจัดการทรัพยากร

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ


2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี เท่าไหร่

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 20,000 บาท/ภาคการศึกษา

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา 22,000 บาท/ภาคการศึกษา