งานบริหารและธุรการ


 

วาสนา  กิตติสัทโธ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

 

 

 

ดวงรัตน์  แพงไทย

นักจัดการงานทั่วไป

 

วิรินท์ภัท  เอมขำ

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

นักวิชาการพัสดุ

 

 ณัฎฐณิชา หิมพานต์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

       

  งานบริการการศึกษา


 

วสินี ไขว้พันธุ์

หัวหน้างานบริการการศึกษา

 

 

 

สมปรารถ ขำเมือง

นักวิชาการศึกษา

 

นุชนารถ จงเจริญรุ่งเรือง 

นักวิชาการศึกษา 

 

ภัทรพิตติรัศมิ์  ศิริยันต์

นักวิชาการศึกษา