จะทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านการเรียน การสอน การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม  การบริการวิชาการไปสู่สังคมและชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้คณะฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ 

     คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Copyright@ 2013 Faculty of Environmental Culture and Ecotourism, Srinakharinwirot University, All Right Reserved

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand Tel: (662)-649-5001 Ext 5207 Fax: (662)-260-3275