สายวิชาการ

 


 

สาขาสิ่งแวดล้อม

  รองศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย

  หัวหน้าสาขา สิ่งแวดล้อม

 

รองศาสตราจารย์

ดร.วิชชากร จารุศิริ

รองศาสตราจารย์

ดร.อรินทม์ งามนิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์

อาจารย์

ดร.พนม สุทธิศักดิ์โสภณ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ณภัทร โพธิ์วัน

อาจารย์

ดร.ศุภิกา วานิชชัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ

 
   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกุล

 

นายธนิณัชพสิษฐ์ แสงภักดี

นักวิจัย 

 สาขาท่องเที่ยว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา  สายณะรัตร์ชัย

หัวหน้าสาขา ท่องเที่ยว

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา

อาจารย์

ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์

อาจารย์

ดร. อัญชัญ ตัณฑเทศ

อาจารย์

ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

 

อาจารย์

ดร.อังสุมาลิน จำนงชอบ

อาจารย์

ดร.องค์ บรรจุน

อาจารย์

ดร.อุษณีย์ วัชรไพศาลกุล

อาจารย์

ดร.ชมพูนุท ภาณุภาส

 

   

อาจารย์

ดร.กิ่งกนก เสาวภาวงศ์

อาจารย์

ดร.ศรัญญา ศรีทอง