ITA                                                                             

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนของส่วนงานคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ
mail
รายงานตามแบบฟอร์มของ ป.ป.ท
mail
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
mail
รายงานผลแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

 

mail