คณะผู้บริหาร

 

 

 คณบดี

  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ

 คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 E-mail :  Witchakorn@g.swu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 02 649-5000 ต่อ 11310

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

 รองศาสตราจารย์ สุมาลี เหลืองสกุล

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธิธรางกูร

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 รองคณบดี

 รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์ งามนิยม

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 E-mail : Arin@g.swu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 02 649-5000 ต่อ11308

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

 E-mail :  komsit@g.swu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 02 649-5000 ต่อ 11316

อาจารย์  ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 E-mail : thitimaa@g.swu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 02 649-5000 ต่อ 11328

 ผู้ช่วยคณบดี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

 E-mail : kun@g.swu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 02 649-5000 ต่อ 27811

 หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย

 หัวหน้าภาควิชาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร

 E-mail : thayat@g.swu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 02 649-5000 ต่อ 11307

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา  สายณะรัตร์ชัย

 หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 E-mail : krittikas@g.swu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 02 649-5000 ต่อ 11321

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคณบดี

 นางวาสนา กิตติสัทโธ

 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

 E-mail : wasanaki@g.swu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 02 649-5000 ต่อ 11315