แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ 1
สาขาเทคโนโลยีสิ่งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คลิก
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คลิก
 
                                              แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คลิก
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คลิก
 
                                              แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คลิก
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คลิก
 
                                             แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คลิก
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คลิก