แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน นิสิตชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

 

แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ITM114  CULTURAL ECOLOGY AND TOURISM  Click here
ITM121  PRINCIPLES OF TOURIST GUIDE Click here
ITM122  THAI AND SOUTHEAST ASIAN HISTORY FOR TOURISM  Click here
ITM123  ENGLISH FOR TOURISM  Click here