แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน นิสิตชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

 

แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ET101  BIOLOGY FOR ENVIRONMENT Click here
ET121 ENGLISH IN ENVIRONMENT  Click here  
ET222 PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Click here