แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน นิสิตชั้นปีที่ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

 

 

แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ET213  ANALYTICAL CHEMISTRY IN ENVIRONMENTAL SCIENCE  click here
ET214  ANALYTICAL CHEMISTRY IN ENVIRONMENTAL SCIENCE LABORATORY   click here
ET215  ENVIRONMENTAL BIOCHEMISTRY  click here
ET216  ENVIRONMENTAL BIOCHEMISTRY LABORATORY  click here
ET221 
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 
click here
ET226  LAW POLICY AND ENVIRONMENTAL ETHICS  click here