แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน นิสิตชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

 

 

แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ET325 TOOLS OF RISK AND CONFLICT MANAGEMENT FOR ENVIRONMENTAL RESOURCES USAGE  Click here
ET326  ECONOMICS AND PUBLIC POLICY IN ENVIRONMENT Click here
ET327 
PREDICTION AND ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY 
Click here
ET331 
SEMINAR I 
Click here
ET440  WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Click here
ET442  SOLID WASTE MANAGEMENT TECHNOLOGY Click here
ET445  ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND CLIMATE CHANGE  Click here
ET452  ENVIRONMENTAL ECOLOGY OF WETLAND  Click here
ET465 
TECHNOLOGY OF LIVESTOCK PRODUCTION AND PARASITES CONTROL 
Click here