แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน นิสิตชั้นปีที่ 4

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

 

 

แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ITM321  LOGISTICS FOR TOURISM INDUSTRY  Click here
     
     

*****กรอกแบบบประเมินเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเท่านั้น******