แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน นิสิตชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

 

แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ET440  WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY  Click here
ET443  INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT  Click here
ET445  ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND CLIMATE CHANGE Click here
ET452 
ENVIRONMENTAL ECOLOGY OF WETLAND 
Click here
ET465  TECHNOLOGY OF LIVESTOCK PRODUCTION AND PARASITES CONTROL  Click here


*******กรอกแบบประเมินเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนเท่านั้น******************