แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน นิสิตชั้นปีที่ 2

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

 

แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ITM214  TOURIST BEHAVIOR AND CROSS-CULTURAL COMMUNICATION  Click here
ITM222  TOUR BUSINESS MANAGEMENT  Click here
ITM223  TOURISM MARKETING MANAGEMENT  Click here
ITM224 
ART HISTORY IN THAILAND AND ASEAN COUNTRIES 
Click here
ITM226  ENGLISH FOR HOSPITALITY INDUSTRY  Click here
ITM262  FRENCH FOR TOURIST GUIDE  Click here
ITM272  CHINESE FOR TOURIST GUIDE  Click here
ITM282  JAPANESE FOR TOURIST GUIDE  Click here