วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วท.ม.) สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

 

เข้าปีการศึกษา

ภาค

ชื่อ-นามสกุล

หัวข้อ

 ที่ปรึกษา

2555

1

น.ส.ทิพย์สุมณ นวลจันทร์

การใช้ปลาซิวข้าวสาร (Oryzias mintillus) เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพต่อการปนเปื้อนของสารปราบศัตรูพืชจากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดนครพนม

รศ.ดร.อรินทม์ งามนิยม

 

1

น.ส.นวาระ จันทรวรชาต

การศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้สารเคมีทางการเกษตรของชาวนาต่อการปนเปื้อนสารเคมีในบึงบอระเพ็ด กรณีศึกษาบ้านปลวงสูง ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ผศ.ดร.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล

2

น.ส.ศิริอร แร่ทอง

การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสียชุมชน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ดร.ศุภิกา

วานิชชัง

2556

1

นายสุรพจน์ ปลีกล่ำ

การเปรียบเทียบสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนในอำเภอเมือง จังหวัดตราด ประเทศไทย

ผศ.ดร.วิรงรอง ดวงใจ

 

1

น.ส.จิตติวรรณ บำรุงบุตร

การตอบสนองการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวจากการจัดการน้ำในนาข้าวด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

ดร.พงเทพ หาญพัฒนากิจ

1

น.ส.ณิศาธร นำเจริญพินิจ

กระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็วของเศษไม้กระถินณรงค์ไปเป็นน้ำมันชีวภาพ

ผศ.ดร.วิชชากร จารุศริ

1

นายเพ็ชร สุธิภรณ์

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบการต้านทานสารฟรีนอกซาพรอบในหญ้าข้าวนกสีชมพู (Echinochloa colona)

ผศ.ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์

1

นายอรรถสิทธิ์ สาหรับ

การศึกษาความเหมาะสมของการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศและกระบวนการแกซิฟิเคชั่น

ดร.ณภัทร โพธิ์วัน

2

น.ส.จุฑารัตน์ เสงี่ยมวงษ์

การศึกษาความสามารถในการรองรับความเป็นกรดโดยการประยุกต์ใช้ The First-order Acidity Balance Model: กรณีศึกษาอางเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรร์ จังหวัดกาญจนบุรี

ดร.ศุภิกา

วานิชชัง

2

น.ส.ชไมพร ยอดคง

สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของปลาสกุล Rasbora, Esomus แบคทีเรีย และสภาพแวดล้อมในน้ำของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ถ้ำเขาศิวะ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รศ.ดร.อรินทม์ งามนิยม

2557

1

น.ส.เกษศิริ ศิริกุล

การประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของไลเคนและค่า Index of Atmospheric purity (IAP) กับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เพื่อบ่งชี้คุณภาพอากาศในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

ผศ.ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์

   

1

น.ส.กมลชนก เปี่ยมรวี

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชล้มลุกและปริมาณสารหนูในดิน บริเวณพื้นที่นาข้าว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ผศ.ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์

1

น.ส.ปารีณา ธนโรจนกุล

การศึกษาสังคมพืชเบิกนำในพื้นที่ป่าชุมชนอนุรักษ์หลังถูกรบกวนในจังหวัด ปราจีนบุรี และ สระแก้ว

ผศ.ดร.วิรงรอง ดวงใจ

1

นายชูเกียรติ จันทรโรจน์

การศึกษาแนวทางการจัดการขยะชุมชนบ้านแหลมกรวด อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ดร.ณภัทร โพธิ์วัน

2

นายนันทวัฒน์ เนติจรัสโรจน์

การพัฒนาต้นแบบการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

ผศ.ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์

2558

1

น.ส.ขวัญจันทร์ ทามาศ

การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียทนโลหะหนักที่คัดแยกจากเหมืองร้างและพัฒนาแบคทีเรียเพื่อการบำบัดโลหะหนัก

ผศ.ดร.ทายาท ศรียาภัย

 

1

น.ส.เปรมสุดา สุนทรพิธ

การแสดงออกของยีน Metallithionein และ Vitellogenin ต่อปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม ปรอท สารหนู และทองแดง) ในตับกุ้งก้ามแดง

รศ.ดร.อรินทม์  งามนิยม

2559

1

น.ส.นภากรณ์ จันปัญญา

การศึกษายุทธศาสตร์ครัวเรือนของเกษตรกรบ้านมะขามค่อม ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ภายใต้การเกิดภัยพิบัติ

ผศ,ดร,ภัทรพงษ์ เกริกสกุล

2560

1

นายกิตตินนท์ หมอก็เป็น

 

ผศ.ดร.วิรงรอง ดวงใจ

 

1

น.ส.จิราพร  เหล่าบุราณ

 

ดร.พนม สุทธิศักดิ์โสภณ