กำหนดการการเข้ารับนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการการเข้ารับนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการการเข้ารับนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำหรับคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เปิดรับ 2 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

Previous Article ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร
Next Article ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม
Print
561