ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย
หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม
ในโอกาสได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยในต่างประเทศของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปี 2562
ภายใต้โครงการการพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

Previous Article กำหนดการการเข้ารับนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Next Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Print
689