คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งได้รับพิจารณาจากสำนักงานพัฒนาและวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยดีเด่น ในผลงานวิจัยของ สวก. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์การตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ซึ่งมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการ สก.ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ Beyond Disruptive Technology จุดเปลี่ยนประเทศไทย ด้วยงานวิจัยการเกษตร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม
Next Article ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และ นิสิตระดับปริญญาโท คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
Print
671