ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และ นิสิตระดับปริญญาโท คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และ นิสิตระดับปริญญาโท คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และ นิสิตระดับปริญญาโท คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ:
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตและคณาจารย์ด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และเพื่อให้นิสิตและคณาจารย์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย มาเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการนี้

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 – 20.30 น.
ณ ห้อง 01-14-602 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Previous Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Next Article เสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2562 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ ที่พาน้องๆกว่า หนึ่งร้อยคน เข้าเรียนรู้ในฐานต่างๆ ณ แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์
Print
788