ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร

ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร นักวางแผนการเงิน CFP เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 24 และ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 01-34-1104 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Previous Article โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสีขาว
Next Article กำหนดการการเข้ารับนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
571