หนังสือ/คู่มืออบรม

แนะนำหนังสือ/คู่มืออบรม
คู่มือยุวอาสาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2559
คู่มือยุวอาสาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2559

คู่มือยุวอาสาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2559

คู่มือยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

คู่มือความรู้เรื่อง ยุวอาสา ท้องถิ่น นำเที่ยว ธรรมชาติ
คู่มือความรู้เรื่อง ยุวอาสา ท้องถิ่น นำเที่ยว ธรรมชาติ

คู่มือความรู้เรื่อง ยุวอาสา ท้องถิ่น นำเที่ยว ธรรมชาติ

ประกอบด้วย หลักการมัคคุเทศก์ วนอุทยานและ อุทยานแห่งชาติ Green Tourism การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวผจญภัย กิจกรรมนันทนาการ การสื่อความหมายธรรมชาติ และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม

RSS