หนังสือ/คู่มืออบรม

แนะนำหนังสือ/คู่มืออบรม
คู่มือความรู้เรื่อง ยุวอาสา ท้องถิ่น นำเที่ยว ธรรมชาติ

คู่มือความรู้เรื่อง ยุวอาสา ท้องถิ่น นำเที่ยว ธรรมชาติ

จัดทำขึ้นจากประสบการณ์ของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย หลักการมัคคุเทศก์ วนอุทยานและ อุทยานแห่งชาติ Green Tourism การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวผจญภัย กิจกรรมนันทนาการ การสื่อความหมายธรรมชาติ และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม

Previous Article หนังสือการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดสารพิษได้ด้วยตนเอง 2558
Next Article คู่มือยุวอาสาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2559
Print
879 Rate this article:
5.0