ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Line สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS 1 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Line สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS 1 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Line สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS 1 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ขอเชิญเข้ากลุ่ม Line สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน TCAS 1 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และหลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา

กำหนดการสอบ SWU-SET ปีการศึกษา 2565
กำหนดการสอบ SWU-SET ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบ SWU-SET ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบ SWU-SET ปีการศึกษา 2565

🗓️นิสิตรหัส 62 (ปี 4) สอบวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 35-901 และ 35-902 อาคาร Learning Tower ชั้น 9

🗓️นิสิตรหัส 63 สอบวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 35-901 และ 35-902 อาคาร Learning Tower ชั้น 9

🗓️นิสิตรหัส 64 สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566  เวลา 9.00-12.00 น. 
ห้อง 35-901 และ 35-902 อาคาร Learning Tower ชั้น 9

🗓️นิสิตรหัส 65 สอบวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 35-901 อาคาร Learning Tower ชั้น 9
 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ คุณวสินี ไขว้พันธุ์  เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลประสิทธิ์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลประสิทธิ์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลประสิทธิ์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standard Framework) ระดับ Fellow

 

ขอเชิญนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเสรี ZE01 เข้ากลุ่ม Line
ขอเชิญนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเสรี ZE01 เข้ากลุ่ม Line

ขอเชิญนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเสรี ZE01 เข้ากลุ่ม Line

ประกาศ ประกาศ

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ZEE01 Environmental Management for New Normal Lifestyle ขอเชิญเข้ากลุ่ม Line โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย : Thayat@g.swu.ac.th เป็นผู้ประสานงานรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวกิจกรรม

นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับอาสาสมัคร Trash Hero Bangkok ร่วมเก็บขยะและคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับอาสาสมัคร Trash Hero Bangkok  ร่วมเก็บขยะและคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับอาสาสมัคร Trash Hero Bangkok ร่วมเก็บขยะและคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับอาสาสมัคร Trash Hero Bangkok (นักศึกษา นักเรียน ประชาชน และอาสาสมัครชาวต่างชาติ) ร่วมเก็บขยะและคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

โครงการนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ: สาขาท่องเที่ยว วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ: สาขาท่องเที่ยว วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ: สาขาท่องเที่ยว วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ: สาขาท่องเที่ยว วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (01-24-0205) ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม
โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม

โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม

คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯเเละนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯร่วมจัดโครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม ในวันที่ 18 - 19 พ.ค 62  เพื่อเดินทางเข้ามอบทุนการศึกษาและร่วมทำกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก หาดสามร้อยยอด และวัดพุน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑
โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑

โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่เยวเชิงนิเวศ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่เยวเชิงนิเวศ  เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่เยวเชิงนิเวศ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา

ประมวลภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดี  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่เยวเชิงนิเวศ  เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา

RSS
First45679111213Last

ทุนการศึกษา

ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ 2562

ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ 2562

RSS