คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จองห้องประชุมชั้น 2

กรอกข้อมูลการจองห้องประชุมชั้น 2 Click

ขอสงวนสิทธิ์จองเข้าใช้ห้องประชุมได้เฉพาะเวลาดังต่อไปนี้เท่านั้น

⏰ช่วงที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น.
⏰ช่วงที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.
⏰ช่วงที่ 3 เวลา 17.00-20.00 น.