โครงการเข้าร่วมงานสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
sompart

โครงการเข้าร่วมงานสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

โครงการเข้าร่วมงานสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เเละสโมสรนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้จัด โครงการเข้าร่วมงานสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-23.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และให้นิสิตเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเกิดจิตอาสา สาธารณะที่จะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Previous Article โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน
Next Article โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต : การส่งเสริมอาชีพและสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
Print
952