โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน
sompart

โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน

โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณทศพร โสภณเสถียรสุข และธนาคารกรุงเทพ มาให้ความรู้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในการดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน การออม และการลงทุน และเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ตลาดแรงงาน

Previous Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา
Next Article โครงการเข้าร่วมงานสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
Print
912