คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา คณาจารย์สาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ Dare to Change ซึ่งเป็นโครงการที่ ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสรรเป็นรางวัลให้กับคณาจารย์ที่มีผลงานการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีพิธีมอบเงินสนับสนุนและเงินรางวัล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง อุดมศึกษาในยุค New Normal ให้กับผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสนี้ด้วย

Previous Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา
Next Article โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การเงิน การออม และการลงทุน
Print
445

Documents to download

  • 153531(.jpg, 180.63 KB) - 148 download(s)