โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต : การส่งเสริมอาชีพและสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
sompart

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต : การส่งเสริมอาชีพและสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต : การส่งเสริมอาชีพและสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต : การส่งเสริมอาชีพและสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณศุภวุฒิ อ้นทนิกูล ศิษย์เก่าคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรุ่นที่ 2 และคุณพีระพล โสดา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 01-34-901 ชั้น 9 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ทักษะ ความรู้ และเตรียมความพร้อมของนิสิตต่อการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลของนิสิต และเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ตลาดแรงงาน

Previous Article โครงการเข้าร่วมงานสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
Next Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์ นามโพธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเพลินทัวร์ จำกัด เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ
Print
1465