คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์ นามโพธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเพลินทัวร์  จำกัด เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์ นามโพธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเพลินทัวร์ จำกัด เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์ นามโพธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเพลินทัวร์  จำกัด เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้กับนิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ชั้นปีที่ 2 ในหัวข้อ “การจัดนำเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา กทบ221  การจัดนำเที่ยว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.30 น.

Previous Article โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต : การส่งเสริมอาชีพและสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
Next Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับเกียรติจากคุณพงศธร สายณะรัตร์ชัย กัปตันผู้ช่วยสายการบินไทย
Print
381