โครงการ ECE GAMES ครั้งที่ 6
sompart

โครงการ ECE GAMES ครั้งที่ 6

โครงการ ECE GAMES ครั้งที่ 6

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่ววมกับสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการจัดโครงการ ECE GAMES ครั้งที่ 6 ขึ้น ในวันที่ 21, 28-29 ตุลาคม และ1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา คณะพลศึกษา และสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะวัฒนรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีทักษะสื่อสาร รับรู้ประโยชน์ของกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทักษะในการเล่นกีฬาเบ็นทีม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการทำงานร่วมกัน เกิดทักษะประสบการณ์ มีกระบวนการคิดที่ถูกต้อง และมีความคิดสร้งสรรค์ กล้าแสดงออก

Previous Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับเกียรติจากคุณพงศธร สายณะรัตร์ชัย กัปตันผู้ช่วยสายการบินไทย
Next Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ
Print
1412