ดร.อังสุมาลิน​ จำนงชอบ​ ดร.จุฑาธิปต์​ จันทร์เอียด คณาจารย์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้เข้าร่วมทีมวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ​ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)

ดร.อังสุมาลิน​ จำนงชอบ​ ดร.จุฑาธิปต์​ จันทร์เอียด คณาจารย์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้เข้าร่วมทีมวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ​ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) สำนักประสานงานโครงงานวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะผู้วิจัย ได้มีการจัดการประชุมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่อง “ข้อเสนอในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลการให้บริการที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว” ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารอมรภูมิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผอ.ภารกิจจัดทำแผนงบประมาณ สกสว. กล่าวเปิดงาน และ ผศ.พรทิวา วิจิตรโกเมน ผู้อำนวยการแผนงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

สืบเนื่องจากตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กระแสการท่องเที่ยว แพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้เป็นที่นิยมมากขึ้น สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวของการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว และพบว่ามีการนำที่พักหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น คอนโดมิเนียม บ้านพักส่วนบุคคล บ้านพักตากอากาศ ห้องพักบนรถเคลื่อนที่ หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ดัดแปลงเป็นสถานที่พักมาเสนอให้บริการเป็นที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ยังขาดการพัฒนาทางด้านกฎหมายเพื่อรองรับการควบคุมด้านความปลอดภัยแก่ผู้เข้าพักและการกำกับดูแลมาตรฐานการจัดการสถานประกอบธุรกิจที่พักในระยะสั้น รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบของภาคธุรกิจที่มีต่อธุรกิจด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวเช่นกัน

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับนายณัชพล ตรีสุธน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
Next Article กำหนดการการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
Print
905

Documents to download

  • 50101(.jpg, 52.81 KB) - 230 download(s)

  • 50102(.jpg, 68.59 KB) - 205 download(s)

  • 50103(.jpg, 62.69 KB) - 215 download(s)