แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาโท

แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  
ECE511  NATURAL RESOURCES CONSERVATION AND ECOLOGICAL ENVIRONMENT  Click
ECE515  SEMINAR 1  Click
ECE517  ACADEMIC ENGLISH WRITING FOR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND RESOURCE MANAGEMENT RESEARCHES  Click
ECE518  STATISTICAL PACKAGE PROGRAMS FOR ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES RESEARCH  Click
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  
ITM514  TOURISM MARKETING PROMOTION STRATEGIC  Click
ITM515  PACTICUM IN TOURISM INNOVATION MANAGEMENT  Click
ITM516  SEMINAR ON CURRENT ISSUES IN TOURISM   Click
ITM526  ENVIRONMENTAL FRIENDLY TOURISM BUSINESS MANAGEMENT  Click