การศึกษานอกสถานที่ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาท่องเที่ยว
kun silprasit

การศึกษานอกสถานที่ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาท่องเที่ยว

การศึกษานอกสถานที่ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในรายวิชา นจท244 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยว ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยว ผ่านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

Previous Article ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
Next Article เปิดรับสมัคร...สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีทุน!!!!!!
Print
739