เปิดรับสมัคร...สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีทุน!!!!!!

เปิดรับสมัคร...สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีทุน!!!!!!

เปิดรับสมัครแล้ว.......................หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 5 มีนาคม -15 เมษายน 2562 รีบเลยรับจำนวนจำกัด ภายในเวลาราชการ 10 คน และภายนอกเวลาราชการ 20 คน รายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://admisstion.swu.ac.th 

Previous Article การศึกษานอกสถานที่ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาท่องเที่ยว
Next Article สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการได้จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
Print
876