โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนานิสิต : เสริมสร้างความรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
sompart

โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนานิสิต : เสริมสร้างความรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับเกียรติจากคุณวรวัฒน์ สภาวสุ และทีม Trash Hero Bangkok บรรยายและสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นจิตอาสา ด้านการจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต สาขาสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ในโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนานิสิต : เสริมสร้างความรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.15 – 16.30 น. ณ ห้อง 34-1104 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Previous Article โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
Next Article ภาพบรรยากาศ วิชา ET212 ORGANIC CHEMISTRY IN ENVIRONMENTAL SCIENCE LABORATORY ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ยุค New Normal
Print
546