ประกาศคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรื่องมาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ประกาศคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรื่องมาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้สั่งการให้อาจารย์และนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้ง 18 ราย ลาหยุดเพื่อสังเกตอาการ (Self quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน 

Previous Article ออกภาคสนาม ในรายวิชา การศึกษาภาคสนามสำหรับเทคโนโลยีการจัดการสิ่งเเวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเเละสัตว์ป่าเขาสอยดาว
Next Article โครงการ ECE ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างป่าชายเลน ครั้งที่ 3
Print
659

Documents to download