โครงการ ECE ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างป่าชายเลน ครั้งที่ 3
sompart

โครงการ ECE ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างป่าชายเลน ครั้งที่ 3

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดโครงการ ECE ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างป่าชายเลน ครั้งที่ 3 ขึ้น ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเกิดจิตสำนึกที่ดีงามที่จะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อให้นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกิดทักษะประสบการณ์และสามารถบูรณาการวิชาที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน และเพื่อเสริมสร้างให้นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีคุณสมบัติตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Previous Article ประกาศคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรื่องมาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
Next Article ประกาศจากคณะวัฒนธรรมฯ เรื่องปิดทำการวันที่ 22 มีนาคม-30 มีนาคม 2563
Print
1050