ออกภาคสนาม ในรายวิชา การศึกษาภาคสนามสำหรับเทคโนโลยีการจัดการสิ่งเเวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเเละสัตว์ป่าเขาสอยดาว
sompart

ออกภาคสนาม ในรายวิชา การศึกษาภาคสนามสำหรับเทคโนโลยีการจัดการสิ่งเเวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเเละสัตว์ป่าเขาสอยดาว

สาขาสิ่งเเวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้ออกภาคสนามในรายวิชาการศึกษาภาคสนามสำหรับเทคโนโลยีการจัดการสิ่งเเวดล้อม(ทล326) เพื่อมุ่งเน้นประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทางด้านสิ่งเเวดล้อมเเละเก็บตัวอย่างจริงเพื่อนำมาทดลองวิเคราะห์ข้อมูลในสถานที่จริง เมื่อวันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเเละสัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

Previous Article โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสีขาว
Next Article ประกาศคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรื่องมาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
Print
1014