โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสีขาว
sompart

โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสีขาว

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับเกียรติจากคุณธีระพงษ์ สีทาโส ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ Street & Documentary Photography เป็นวิทยากร ในโครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสีขาว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา 1 (01-27-0101) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ต่อการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว และเพื่อส่งเสริมวินัยนิสิตและการเป็นพลเมืองที่ดี

Previous Article โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน
Next Article ออกภาคสนาม ในรายวิชา การศึกษาภาคสนามสำหรับเทคโนโลยีการจัดการสิ่งเเวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเเละสัตว์ป่าเขาสอยดาว
Print
930