โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน
sompart

โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 8 ห้อง 8110 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและส่งเสริมนิสิตด้านสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาระบบให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่นิสิต และเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรด้านพัฒนาศักยภาพนิสิต

Previous Article โครงการเข้าร่วมงานลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562
Next Article โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสีขาว
Print
803