โครงการเข้าร่วมงานลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562
sompart

โครงการเข้าร่วมงานลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการจัด “โครงการเข้าร่วมงานลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และเพื่อให้นิสิตเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเกิดจิตสาธารณะที่จะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Previous Article โครงการอาสาแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 2562
Next Article โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน
Print
699