โครงการอาสาแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 2562
sompart

โครงการอาสาแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 2562

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการจัดโครงการอาสาแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดการการศึกษาของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย และเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

Previous Article SWU Open House 2019
Next Article โครงการเข้าร่วมงานลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562
Print
603