SWU Open House 2019
sompart

SWU Open House 2019

งานเปิดบ้านคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายในงาน SWU Open House 2019 ในวันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเปิดสอน ตลอดจน กิจกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และการบริการวิชาการของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะ และมหาวิทยาลัย

Previous Article โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
Next Article โครงการอาสาแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 2562
Print
628