โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
sompart

โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับเกียรติจากคุณปราชญ์ พงษ์ไชย (คุณเป็ก วง ZEAL) เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Previous Article ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
Next Article SWU Open House 2019
Print
834