ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
sompart

ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2562 รุ่นที่ 1 จัดโดยส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 24 -26 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยและอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนนึงของการเรียนการสอนรายวิชา นจท332 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

Previous Article โครงการบ่มเพาะนิสิต 2562: การพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศ
Next Article โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
Print
657