โครงการบ่มเพาะนิสิต 2562: การพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศ
sompart

โครงการบ่มเพาะนิสิต 2562: การพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศ

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการจัดโครงการบ่มเพาะนิสิต ปีการศึกษา 2562: การพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศผ่านการประกวดแข่งขัน

Previous Article โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิตสานสัมพันธ์รับใช้สังคม ครั้งที่ 2
Next Article ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
Print
513