โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิตสานสัมพันธ์รับใช้สังคม ครั้งที่ 2
sompart

โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิตสานสัมพันธ์รับใช้สังคม ครั้งที่ 2

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชมรมศิษย์เก่า และสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการจัดโครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิตสานสัมพันธ์รับใช้สังคม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี (สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต มศว สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะ และมหาวิทยาลัย ในการนี้คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี (สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) ผู้สนับสนุน และผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และดูแลให้ความช่วยเหลือนิสิตในการจัดโครงการจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Previous Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการจัดโครงการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต “จากรั้วมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่สายงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”
Next Article โครงการบ่มเพาะนิสิต 2562: การพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศ
Print
694