มศว รับใช้สังคมเพื่อการพัฒนาชุมชมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  รางวัลระดับประเทศ  ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

มศว รับใช้สังคมเพื่อการพัฒนาชุมชมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน รางวัลระดับประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จุฑาธิปต์  จันทร์เอียด  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ร่วมกับนิสิต  และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน   จนได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 (Thailand Tourism Awards 2019) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ในระดับดีเด่น  ประเภทแหล่งท่องเที่ยว  สาขา Learning & Doing  (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้) ชื่อผลงาน “ฐานเรียนรู้วัฒนธรรม นวัตกรรมท่องเที่ยวชุมชน  วิถีคนบ้านริมคลอง”  ภายใต้แนวคิด  บูรณาการเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัย  การเรียนการสอน  และขับเคลื่อนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างแท้จริง  นำมาซึ่งผลสำเร็จของกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  ยกระดับให้เป็นแหลงท่องเที่ยวต้นแบบการเรียนรู้  และลงมือทำ  ตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ว่า  “ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวผ่านสัญลักษณ์กินรี” โดยพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ  ซึ่งจัดขึ้นในวันท่องเที่ยวโลก 27 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา 

นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย  พัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้และศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านการทำงานวิจัยรับใช้สังคมและชุมชนมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการดำเนินการอย่างแท้จริงในการดำเนินงานเพื่อสังคมไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับทีม Tomato ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์”
Next Article โครงกำรเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การส่งเสริมสุขภำพจิตวัยเรียน วันที่ 30 ตุลาคม 2562
Print
536

Documents to download

  • 25310(.jpg, 75.77 KB) - 208 download(s)

  • 25311(.jpg, 116.5 KB) - 208 download(s)

  • 25312(.jpg, 161.56 KB) - 204 download(s)

  • 25313(.jpg, 335.61 KB) - 208 download(s)

  • 26021(.jpg, 138.91 KB) - 216 download(s)

  • 26022(.jpg, 125.85 KB) - 173 download(s)

  • 26023(.jpg, 70.46 KB) - 215 download(s)

  • 26024(.jpg, 83.54 KB) - 184 download(s)